خـــانه را گفته اند "آخرین سنگر". البت به مفهوم فیــزیکی اش عرض می کنم وگرنه آخرین سنگر می شود همان "غرور" که  قدری انتزاعی هست و کاری به کارش نداریم. نوشتم و پاک کردم. نوشتم و پاک کردم. فقط خواستــم بگویم خیـلی بد است شرایطی پیش بیاید که دوست نداشته باشی برگردی خــــانه.  داشتم فکر می کردم .. داشتم فکر می کردم.
..
پنــج سال شب بیــداری به خاطرم آمد.
.
م.ش

.

/ 0 نظر / 19 بازدید